ALGEMENE VOORWAARDEN voor de dienstverlening van Praktijk voor Hoofdzaken

1 Algemeen

1.1 Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

PvH: Praktijk voor Hoofdzaken, de ondernemer die deze voorwaarden hanteert.

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van PvH, zijnde in de meeste gevallen de werkgever van cliënt, soms is dit de cliënt zelf.

Opdrachtnemer: Praktijk voor Hoofdzaken.

Verwijzer: de bedrijfsarts of maatschappelijk werker van een cliënt, of een leidinggevende of (andere medewerker van) werkgever.

Cliënt: de persoon (zijnde een particulier of een werknemer of cliënt van Opdrachtgever) op wie de door PvH uit te voeren behandelings- of begeleidingswerkzaamheden betrekking hebben.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PvH, op alle overeenkomsten die PvH sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 PvH wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van PvH zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte van PvH. Een overeenkomst komt ook tot stand als opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever start met het uitvoeren van de opdracht. De inhoud van de offerte geldt in dat geval als overeengekomen en is daarmee bindend geworden.

2.3 Als Opdrachtgever aan PvH mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag PvH uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij de aanbieding hierop baseren.

3 Prijs

3.1 PvH is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. PvH brengt de Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte.

3.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.

3.3 Jaarlijks kunnen tarieven worden aangepast op basis van inflatiecorrectie voor nieuwe opdrachten.

4 Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van PvH die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5 Geheimhouding

5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.

5.2 De psycholoog verplicht zich tot naleving van de geldende privacywetgeving ter bescherming van de persoons- en andere gegevens van de cliënt. PvH behandelt informatie van en over cliënt derhalve vertrouwelijk. Aan het begin en eind van het traject wordt, in overleg met de cliënt, kort gerapporteerd aan de opdrachtgever en/of verwijzer. Overleg met de opdrachtgever of verwijzer is mogelijk, waarbij de psycholoog steeds met cliënt zal afstemmen wat gedeeld mag worden conform de privacywetgeving.

6 Intellectueel eigendom

6.1 PvH behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.

6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PvH noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die PvH voor Opdrachtgever uitvoert.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart PvH voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 PvH verplicht zich om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied en de wetenschap.

7.2 PvH leeft bij uitvoering van zijn werkzaamheden de Gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) na.

7.3 PvH spant zich naar beste vermogen in om het resultaat dat met de overeenkomst wordt beoogd, te bereiken.

7.4 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is PvH gerechtigd om de werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee PvH zijn dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.

8. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 PvH heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten haar schuld, risico- en invloedssfeer liggen.

8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.

8.3 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor PvH opleveren zijn in ieder geval: overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden en ziekte.

9. Wijzigingen in de opdracht

9.1 Indien de omvang van de aan PvH verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is PvH gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving dienovereenkomstig aanpassen. Bij een verzoek tot verlenging van het traject wordt dit schriftelijk voorgelegd aan de opdrachtgever/verwijzer. Bij vroegtijdige beëindiging van het traject zullen resterende sessies financieel verrekend worden door PvH.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 De factuur wordt opgemaakt en verstuurd bij de start van een traject, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingstermijn: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10.3 Als opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Dat wil zeggen, opdrachtgever zal opdrachtnemer eerst herinneren aan de factuur en indien nodig daarna aanmanen. Indien opdrachtnemer de factuur dan nog niet heeft betaald, is hij vanaf de datum van verzuim zonder enige nadere ingebrekestelling aan opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten en wettelijke (handels)rente verschuldigd.

10.4 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op PvH te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij PvH in staat van faillissement geraakt.

10.5 Indien PvH in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

11. Ontbinding

11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met PvH gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is PvH gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. PvH is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.

11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan PvH toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3 PvH is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

11.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door PvH onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft PvH het recht de overeenkomst te ontbinden. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt PvH het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12.A Klachtbehandeling in eerste aanleg

12.A.1 Behandeling van de klacht vindt in eerste aanleg plaats door PvH.

12.A.2 De indiener dient de klacht schriftelijk in (per mail of post) en ontvangt binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging van PvH. Daarin worden de door de indiener omschreven feiten geresumeerd en wordt aangegeven op welke wijze PvH de klacht zal onderzoeken.

12.A.3 PvH handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst. Doen zich omstandigheden voor die behandeling van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maken, dan wordt de indiener hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en wordt een andere, redelijke termijn voor afhandeling aangegeven.

12.A.4 Na kennisneming van de klacht stelt PvH een onderzoek in. Desgevraagd zal de indiener nadere toelichting geven op zijn/haar klacht.

12.A.5 PvH is bevoegd om alle informatie in te winnen die nodig lijkt te zijn voor de oordeelsvorming.

12.A.6 Het onderzoek van de klacht richt zich op de vraag of de omstreden handeling of gedraging, dan wel het nalaten of weigeren daarvan:

12.A.7 Als PvH de klacht terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan indiener meegedeeld. Indien van toepassing doet PvH aan indiener een voorstel voor herstel of compensatie, met inachtneming van wat inzake overmacht en aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is opgenomen.

12.A.8 Als PvH de klacht niet terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de indiener medegedeeld. Indien de indiener dit wenst, kan de opdracht/overeenkomst conform de Algemene Voorwaarden van PvH met wederzijds goedvinden beëindigd worden.

12.B Klachtenafhandeling in tweede aanleg

12.B.1 Op klachten die niet onderling kunnen worden opgelost is de Klachtenregeling van PvH van toepassing, zie hiervoor ook de website van PvH.

12.B.2 Een klacht dient dan te worden aangemeld bij www.klachtencompany.nl

12.B.3 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat PvH op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben. Voor de particuliere opdrachtgever is de verjaringstermijn twaalf maanden.

13 Aansprakelijkheid

13.1 PvH is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan PvH toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid. Verder rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de (rechts)grond waarop een actie zou kunnen worden gebaseerd.

Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen PvH verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren. Als verzekeraar niet tot vergoeding overgaat of opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die opdrachtnemer ontvangt voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

13.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

13.1b De aansprakelijkheid van PvH is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de opdracht.

13.1c Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van cliënten en derden voor zover die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever.

13.1d Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is PvH nimmer aansprakelijk.

13.1e De door PvH te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

13.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp PvH gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

13.3 Aansprakelijkheid ontstaat slechts als opdrachtgever opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke stelt, een redelijke termijn geeft om de overeengekomen verplichtingen alsnog na te komen, en opdrachtnemer ook na die termijn in gebreke blijft.

14 Annulering afspraken

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Afspraken voor maandag dienen op vrijdag te worden afgezegd. Bij niet tijdige annulering wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij niet tijdige annulering van een intake wordt het tarief voor een enkele sessie gefactureerd.

15 Aanvullende bepalingen

Gesprekken vinden plaats op de locatie van de psycholoog in Haarlem of, na overleg, telefonisch of via een videoverbinding.

De praktijk is maandag t/m donderdag bereikbaar via telefoon, e-mail en app. Buiten werktijden kan een bericht achtergelaten worden; hierop wordt de eerstvolgende werkdag gereageerd.

Bij een acute hulpvraag buiten de bereikbaarheid van de psycholoog, dient de cliënt contact op te nemen met zijn/haar dienstdoende huisarts.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn wegens een wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst.

16 Toepasselijk recht en forumkeuze

Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van PvH bevoegd kennis te nemen van geschillen.

17 Inwerkingtreding

Deze voorwaarden kunnen door Praktijk voor Hoofdzaken worden aangepast en zullen dan vernieuwd worden op de website. In de voorwaarden is de datum van inwerkingtreding te lezen. Dit reglement treedt in werking op 15 november 2023.