Praktijk voor Hoofdzaken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en medische/vertrouwelijke informatie (hierna te noemen: uw gegevens). In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en medische/vertrouwelijke informatie. Praktijk voor Hoofdzaken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten, verwijzers of opdrachtgevers

Persoonsgegevens van cliënten, verwijzers of opdrachtgevers worden door Praktijk voor Hoofdzaken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Ook worden er, voortvloeiend uit de aard van ons werk, medische en andere vertrouwelijke gegevens van u verkregen.

Uw persoonsgegevens en medische/vertrouwelijke informatie worden door Praktijk voor Hoofdzaken als onderdeel van een dossier opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van 15 jaar. Dit is overeenkomstig de bewaarplicht van dossiers van het Instituut van Psychologen (NIP).

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: – Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; – Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij uw gegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft, bijvoorbeeld in het geval van rapportage.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld:

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw gegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw gegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan betreuren wij dit natuurlijk zeer. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.